Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Zeng can also teach:

⚬Dacheng Taiji Boxing
⚬Chens Taiji Boxing
⚬Suns Taiji Boxing
⚬Taiji Sword
⚬Taiji Hand-Pushing Skills
⚬Youshen Bagua Hand Skills
⚬Lianhuan Bagua Hand Skills
⚬Ox Tongue Bagua Hand Skills
⚬Bagua Sixty-four Sanshou
⚬Bagua Seventy-two Skills
⚬Xinyi Boxing Gongfu
⚬Dachen Boxing Seven-step Gongfu
⚬Quick Learning of Sanshou
⚬Quick Learning of Wrist Skills and Women Selfdefence Skills
⚬Chinese Dacheng Qigong
⚬Taoist Qigong
⚬Buddhist Qigong