Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Old Masters

Zeng has studied for several masters. Gao Ziying with students (Zeng first to the left in front row.)

Gao Ziying 高子英 1908-1996 (baguazhang, xingyiquan, taijiquan)

Sha Guozheng 纱国正 1904-1992 (baguazhang, xinyiquan)

Yao Zongxun 姚宗勛 1917-1985 (dachengquan)

Duan Zhiliang 段智良(wujiquan)

Ye Danyi 叶丹一 (a varity of boxings and qigong)

Yang Fufang 杨富芬 (tanglang boxing specialist, Qingcheng Mountain Taoist priest)

Zhang Yulong 张裕龙 (Qingcheng Mountain Taoist priest)